Leyes orgánicas

Unha Lei Orgánica é aquela norma de rango legal que, xeralmente, se atopa nun nivel xerárquico superior ou que se require constitucionalmente para regular certas materias.