Idiomas do Mundo 2017

Image

IDIOMAS DO MUNDO 2017 PUBLICACIÓN DA LISTAXE COS NÚMEROS DE ASIGNACIÓN

En consoancia coa cláusula 40 das bases do programa “Finalizado o prazo de presentación de solicitudes publicarase unha listaxe cos números de asignación correspondentes ás peticións recibidas”.

Unha vez comprobado o cumprimento dos requisitos e realizada a baremación dos méritos pola Comisión de Valoración, serán publicadas as “listaxes provisionais” (unha por idioma) nesta páxina web.

A adxudicación de prazas realizarase por orde de puntuación en función do idioma de preferencia que figure na solicitude de inscrición.

Fronte ás listaxes provisionais abrirase un prazo de 10 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da devandita publicación, co fin de que as/os interesadas/os aleguen o que estimen oportuno en defensa dos seus dereitos, emenden as faltas ou acompañen os documentos preceptivos, con indicación de que se así non o fixeren, teráselles (no caso de que corresponda) por desistidas/os da súa petición.

Acceso ao Libro Dixital